اطلاعات فنی و مشخصات طرح:

طرح سازه : سازه بایفشیال برای پنل با مشخصات بایفشیال بطور ابتکاری طراحی و ارائه شده است .

ویژگی بارز این طرح:

نظر به کاربرد پنل بایفشیال ارتفاع حداقل نوک پنل از کف باید حدود یک متر باشد
طرح سازه باید به گونه ای باشد که مقاطع سازه، سایه زیر پنل ایجاد نکنند و این به گونه ای که مقاطع سازه در محل جانکشن باکس ها با فاصله حداقل 7 سانت از پنل قرار گیرند .
ضریب نامعینی طرح سازه بالا بوده و در صورت تشکیل مفاصل پلاستیک احتمالی ، بلافاصله مکانیزم شکل نخواهد گرفت از این رو سازه بسیار مستحکم و در برابر بارهای جوی اعم از باد و برف پایدار می¬باشد.
کلیه پروفیلها با تکنولوژی لیزر به دقت سوراخکاری میشود و احتمال خطا وجود نخواهد داشت.
پایه کوبش منفک از ستون و از مقطع خمکاری شده با ورقst52 می¬باشد. باتوجه به ضخامت کمتر و سطح گسترده بیشتر نسبت به مقاطع ناودانی گرم نورد، در مواجهه با نیروی آپلیفت، نیروی اصطکاک مقاوم بیشتری ایجاد کرده لذا ضمن ایجاد عملکرد سازه¬ای بهتر و سهولت عملیات کوبش، طرح بهینه و اقتصادی خواهد شد.
سوراخکاری روی پایه های کوبش به نحوی در نظر گرفته شد که مشکل ناترازی زمین در عملیات کوبش و یا خطای احتمالی در عملیات کوبش را مرتفع کند.
در یک فریم (شامل دو ستون و تیر مورب اتصال ستونها به یکدیگر) ، اعضاء بصورت همرکز بوده لذا بارهای وارده لنگر پیچشی ایجاد نخواهد کرد .

اطلاعات فنی و مشخصات طرح (ادامه):

موقعیت استقرار : بر روی زمین طبیعی

آئین نامه های طراحی :

1- آئین نامه بارگذاری و طراحی سازه¬های فتوولتائیک 21568
2- آئین نامه طراحی مقاطع سردنورد AISI S100
3- مقررات ملی ساختمان مبحث 10

سرعت باد طراحی (طبق آئین نامه 21568) : برای مناطق مختلف و با حداقل مد نظر کارفرما تعیین میشود
باربرف: مطابق آئین نامه 21568 برای مناطق مختلف
نوع: استراکچر ثابت با زاویه استقرار پنل بهینه
جهت پنل: عمودی / افقی
زاویه: زاویه بهینه مطابق با اقلیم محل نصب
روش نصب: پایه کوبشی و استقرار فریم¬ها و ریلها و نهایتا نصب پنل

پروژه های انجام شده: