اطلاعات فنی و مشخصات طرح:

مدل سازه: زاگرس

موقعیت استقرار : بر روی بام یا بر روی زمین طبیعی

آئین نامه های طراحی :

1- آئین نامه بارگذاری و طراحی سازه¬های فتوولتائیک 21568
2- آیین نامه طراحی مقاطع آلومینیومی AA 2015

سرعت باد طراحی طبق آئین نامه 21568 برای مناطق مختلف کشور درنظر گرفته میشود.
باربرف: مطابق آئین نامه 21568 برای مناطق مختلف از بار برف نادر تا فوق سنگین
نوع: استراکچر ثابت با زاویه استقرار پنل بهینه
جهت پنل: عمودی/افقی
زاویه: زاویه بهینه مطابق با اقلیم محل نصب با توجه به محاسبات برای کسب حداکثر راندمان
روش نصب: سازه با اتصالات درنظر گرفته شده بر روی پایه های بتنی پیش ساخته و یا درجاریز مستقر و مونتاژ میشود.

1- ستون عقب     2-ستون جلو       3 – مهار قاب       4- تیر مورب ( بوم)          5- تیر افقی (ریل)

ویژگی های طرح:

1- سازه به کمک اتصالات پیچ و مهره روی بلوک بتنی پیش ساخته و یا در جا ریز ثابت می¬شود.
2- بیشتر اتصالات فریم سازه به کمک تک پیج بوده لذا رفتار سازه ای آنها کاملا مشخص و مفصلی میباشد
3- اتصال ریلها روی فریم با دو قطعه z شکل انجام میشود لذا اتصال مطمءن با رفتاری تقریبا صلب ایجاد می¬کند که در نرم افزار SAP2000 نیز به همین نحو مدلسازی می¬شود و نتایج به واقعیت نزدیک خواهد بود.
4- باتوجه به شکل هندسی مقاطع آلومینیوم و وجود شیارهای در نظر گرفته شده روی مقاطع ، سوراخکاری مقاطع حداقل خواهد بود لذا خطاهای ساخت حداقل ممکن خواهد بود و همچنین نصب به سهولت قابل انجام است .
5- زیبای منحصر به فرد

نمای جانبی از فریم – ریلها و اتصالات

اتصالات ریل به فریم و پنل به ریل :

پروژه های انجام شده: