اطلاعات فنی و مشخصات طرح:

طرح سازه : سازه رویال نیروگاهی طرح شرکت زیمرمن که جهت سهولت نصب در بخشهایی بهبود داده شده است.

ویژگی بارز این طرح:

ضریب نامعینی طرح سازه بالا بوده و در صورت تشکیل مفاصل پلاستیک احتمالی ، بلافاصله مکانیزم شکل نخواهد گرفت از این رو سازه بسیار مستحکم و در برابر بارهای جوی اعم از باد و برف پایدار می¬باشد.
مقاطع ستونها و مورب متصل کننده ستونها در یک فریم قوطی گرم نورد بوده لذا احتمال رخداد مدهای کمانشی موضعی و پیچشی به شدت کاهش و اطمینان از استحکام و صحت عملکرد وجود خواهد داشت.
کلیه پروفیلها با تکنولوژی لیزر به دقت سوراخکاری میشود و احتمال خطا وجود نخواهد داشت.
پایه کوبش منفک از ستون و از مقطع خمکاری شده با ورقst52 می¬باشد. باتوجه به ضخامت کمتر و سطح گسترده بیشتر نسبت به مقاطع ناودانی گرم نورد، در مواجهه با نیروی آپلیفت نیروی اصطکاک مقاوم بیشتری ایجاد کرده لذا ضمن ایجاد عملکرد سازه¬ای بهتر و سهولت عملیات کوبش، طرح بهینه و اقتصادی خواهد شد.
سوراخکاری روی پایه های کوبش به نحوی در نظر گرفته شد که مشکل ناترازی زمین در عملیات کوبش و یا خطا در مقدار عمق کوبش را مرتفع کند.
در یک فریم (شامل دو ستون و تیر مورب اتصال ستونها به یکدیگر) ، اعضاء بصورت همرکز بوده لذا بارهای وارده لنگر پیچشی ایجاد نخواهد کرد .
تمامی اتصالات اعضاء افقی (ریلهای نشیمن پنل) به تیر مورب (بوم) و همچنین پانلها به ریل به نحوی طرح شده که نیاز به سوراخکاری روی مقاطع نبوده لذا انعطاف پذیری بسیاری در عملیات نصب وجود خواهد داشت که خطاهای احتمالی تولید و نصب را پوشش داده و بسیار حاءز همیت میباشد.

اطلاعات فنی و مشخصات طرح (ادامه):

موقعیت استقرار : بر روی زمین طبیعی

آئین نامه های طراحی :

1- آئین نامه بارگذاری و طراحی سازه¬های فتوولتائیک 21568
2- آئین نامه طراحی مقاطع سردنورد AISI S100
3- مقررات ملی ساختمان مبحث 10

سرعت باد طراحی (طبق آئین نامه 21568) : در دو طرح با 36 و 42 متر بر ثانیه
باربرف: مطابق آئین نامه 21568 برای مناطق مختلف
نوع: استراکچر ثابت با زاویه استقرار پنل بهینه
جهت پنل: عمودی
زاویه: زاویه بهینه مطابق با اقلیم محل نصب
روش نصب: پایه کوبشی و استقرار فریم¬ها و ریلها و نهایتا نصب پنل

1- پایه کوبشی
2- ستون عقب
3- ستون جلو
4- مهار قاب- عقب
5- مهار قاب- جلو
6- تیر مورب ( بوم)

ویژگی های طرح:

– عملیات نصب در مقایسه با سایر طرحهای موجود بسیار ساده بوده و در کمترین زمان قابل انجام است .
– کاهش هزینه چشمگیر سازه و همچنین کاهش هزینه نصب و به لحاظ اقتصادی توجیه مناسب داشته و هزینه تمام شده رقابتی می¬باشد.
– طرح به نحوی اراءه شده که جهت نصب ریلها (نشیمن پنل) به سازه و همچنین اتصال پنل به ریلها نیازی به تعبیه سوراخکاری روی ریل نیست و این امر به پوشش خطاهای احتمالی ساخت و یا نصب کمک قابل توجهی خواهد کرد .
– تنها سوراخکاری روی ریلها ، سوراخکاری مربوط به اتصال وصله ریلها است و در دوانتهای ریلها انجام میشود.

اتصال پنل میانی به ریل

اتصال پنل انتهایی به ریل

– اتصال تیر مورب (بوم) به ستونهای عقب و جلو :

اتصال ستون به پایه های کوبشی و وصله ریلها

پروژه های انجام شده: